DSC_0547Ida ne’e mak aprezentasaun ne’ebe Guteriano Neves aprezenta iha konferensia Timor-Leste Study Association, iha loron 15 – 16 de Jullu 2013. Aprezentasaun ida ne’e koalia kona ba dinamika sosio ekonomiku no sosio politika iha Timor-Leste, nu’udar pais ho dependensia as ba seitor petroleu.

Aprezentasaun ba TLSA – tetum