Tags

, , ,

 

PR seal

CASA CIVIL 

Anúnsiu Públiku

Prezidensia da Repúblika loke Kompetisaun Hakerek Lenda no Aiknanoik

Introdusaun

Mandatu konstitusional Prezidenti da Repúblika hodi kria no promove unidade nasional, halo konke Prezidênti da Repúblika Taur Matan Ruak determina koezaun sosial nu’udar parte ida hosi ninia plataforma polítika durante nian mandatu. Iha kontestu ida ne’e, Prezidênsia da Repúblika patrosina no hakarak fo premiu sanulu ba istoria sanulu, ho montante osan $500 ba kada istoria, ba ema sira sira ne’ebé hadomi Nasaun ida ne’e hodi hakerek aiknanoik, lenda, no istoria badak, kona ba sosiedade Timor nian  ne’ebé sei moris iha komunidade nian leet. Objetivu hosi kompetisaun ida ne’e mak atu explora, promove no prezerva aiknanoik no hametin koesaun no unidade neasional, liu hosi hakerek ita nia aiknanoik no lenda sira ne’ebé existe iha Timor.

Kriteria hirak tuir mai ne’e.

  1. Ema ne’ebé hakerek hosi idade tinan 17 to’o 35 prova hosi Kartaun Eleitoral ou Billeti da identidade.
  2. Lenda no aiknanoik ne’ebé ita boot hakerek ona, print sai, no hatama iha amplop wainhira submete ba iha organizadora.
  3. Submisaun istoria tenki inklui mos identidade kompletu, hanesan naran, hela fatin, numeru kontaktu no enderesu elektroniku.
  4. Lenda ka aiknanoik tenki ninia orijin hosi Timor ne’ebé komunidade sei fiar ba.
  5. Lenda no aiknanoik ninia konteudu tenki refleta matenek lokal ka sabedoria lokal ruma.
  6. Lenda no Aiknanoik tenki hakerek iha lian ida hosi lian offisial rua: Tetum ou Portugues.
  7. Lenda no aiknanoik ninia naruk entre pajina 7 – 12, hakerek uza fonts Times New Roman ho size 12, no espasu 1.5.
  8. Lenda no aiknanoik tenki hatama tenki submete ba Organizadora, Prezidensia da Repúblika antes loron 31 de Oitubru 2014.
  9. Lenda no aiknanoik bele submete liu hosi endereso elektroniku bojamma.gandhi@presidenciarepublica.tl  ou  armindo.santos@presidenciarepublica.tl bele submete direitamente ba iha organizadora, iha Departementu Peskiza no Analiza, Prezidensia da Republika.
  10. So istoria ne’ebé selesionadu atu hetan premiu mak sei hetan kontaktu hosi Komisaun Organizadora.

Prosesu

Komesa hosi loron ne’ebé anúnsia ne’e sai, organizadora sei simu istoria sira ne’ebé mak mai hosi Timor oan sira. Depois, sei iha ekipa ida ne’ebé mak avalia istoria sira ne’e. Ekipa ida ne’e mak sei hili istoria sanulu (10) ne’ebé mak sei manan kompetisaun ida ne’e. Depois de ida ne’e, organizadora sei anunsia istoria ida ne’ebé mak manan, no sei hetan premiu hosi Prezidensia da Republika. Prezidensia da Repúblika sei fo premiu ba ho valor osan $500 ba kada istoria no sertifikadu hanesan rekoñesementu ba sira nia partisipasaun.

Data ikus ba submisaun istoria mak 31 de Oitubru 2014.