fgfdgdf

Presidencia da Republika liu husi Serviso Analiza no Peskiza halao ceremonia entrega sertifikado no osan ho valores US$600 kada ema ba manan nain kompetisaun hakerek Aiknanoik iha loron kuarta dia 26 de Agustu 2015 iha Salao China, Palacio Presidencia Republika.

Manan nain sira nebe maka hetan premio hamutuk ema nain sanulu (10), mane nain hitu (7) no feto nain (3) hili husi konkorente lima nolu resin hat (54) nebe maka hetan avaliasaun husi juri sira.

Ajuntu Chefe Casa Civil iha nia Diskurso hato’o katak Presidencia da Republika kontenti no orgulho ba hakerek-nain sira ne’ebe bele promove istoria  povu, identidade no kultura lolos Timor Leste nia atu nune mundo bele hatene saida mak istoria orijen Timoroan nian. Aliende promove no preserve valores kulturais no moral iha aiknanoik sira ne’e, kompetisaun ida ne’e mos hanesan dalan ida atu desenvolve literature Timor-Leste nian ne’ebe sei menus tebes.

Juri sira nebe maka hetan fiar hodi halo avaliasaun ba hakerek nain sira maka hanesan, Sra. Fernanda de F. S. Ximenes, Dosente Fakuldade Arte Umanidade husi Universidade Nasional Timor-Leste, Sr. Eugenio Fatima Lemos, Artista no Sr. Bernabe Barreto husi Presidencia da Republika.

Manan nain sira ho titulu istoria mak hanesan,  Marcia Exposto da Silva (Fitun Hitu), Natalino Joao Amaral (Bee Matan Wee Ualau), Teofilo Maria de Jesus (Bilese), Marcelo Maria Pinto Nunes (Lagoa Masin Maubara), Afonso Soarea (Fatu – Makerek), Edinho Barbosa d. Santos (Bee Matan Papapa), Teotonio Sabino (Luro no Ukun nain sia), Virgilio da Costa Babo (Mota Mau Oso), Aurelia G. S. Mendonca (Liurai ho Kakuuk), Josefa Molina S. Freitas (Dahok Atan & Nai-Buti).

dfdfds